กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการหนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายครูวิทย์สายฝันปันสู่น้อง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
  • สาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการหนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายครูวิทย์สายฝันปันสู่น้อง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธวัชบุรี ตำบลนิเวศ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โดยการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรม Science show ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็นฐาน คือ ฐานฟิสิกส์ โดยมีกิจกรรมจรวดพลังลม ฐานเคมี โดยมีกิจกรรมสารประกอบรอบตัว ฐานชีววิทยา โดยมีกิจกรรมระบบต่างๆในร่างกาย และฐานโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยมีกิจกรรมระบบสุริยะ
  • นอกจากนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อในการดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง


© 2020 Science , RMU. All rights reserved.