อัตลักษณ์หลักสูตร

อัตลักษณ์หลักสูตร

มีความรู้และการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเลิศ ประเสริฐจิตอาสา คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา

เป้าหมาย

          บริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากร จัดการทรัพยากร การเงินและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาวการณ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร และเพื่อผลิตบัณฑิตตามมาตรฐาน สกอ. รวมทั้งเพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับมาก

วัตถุประสงค์

1
มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
2
มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีการ การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์และศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
4
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์และศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
5
มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางทางวิทยาศาสตร์ วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผล
6
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิททยาศาสตร์โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015719
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
13
36
49
15595
405
648
15719
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.