ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์  ทักษะทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูที่มีความสามารถทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปณิธาน

          ผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาตร์มุ่งสู่ครูมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่การสอน

พันธกิจ

1
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญหลักด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
3
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4
ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำบูรณาการสู่งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวมแบบมีส่วนร่วม

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th
  • โทร - 086-229-0765

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015724
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
18
36
54
15595
410
648
15724
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.