แผนการเรียน

แผนการเรียนหลักสูตร คบ.วิทยาศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1097102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
1099102 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
1099101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู 3 (2-2-5)
2010165 เคมีสำหรับครู 1 3 (2-2-5)
2011116 ชีววิทยาสำหรับครู 1 3 (2-2-5)
2015123 ฟิสิกส์สำหรับครู 1 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097103 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (2-2-5)
1099103 จิตวิทยาสำหรับครู 3 (2-2-5)
1099104 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5)
2010166 เคมีสำหรับครู 2 3 (2-2-5)
2011117 ชีววิทยาสำหรับครู 2 3 (2-2-5)
2015124 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 3 (2-2-5)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
1097202 การคิดเชิงเหตุผล 3 (2-2-5)
1099201 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
1099202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
2017106 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
2015229 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3 (2-2-5)
2011219 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 63

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097203 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (2-2-5)
1099203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
1099204 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5)
1099205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1(60)
2015231 ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
2010266 สะเต็มศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
2015230 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5)
2015331 วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 85

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3 (2-2-5)
1097302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 (2-2-5)
1099301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
1099302 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1(50)
2010366 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)
1028301 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
1028302 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 107

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1097303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (2-2-5)
1097304 สุนทรียะ 3 (2-2-5)
2015329 ไฟฟ้าและพลังงาน 3 (2-2-5)
2015328 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
2015329 ไฟฟ้าและพลังงาน 3 (2-2-5)
2010460 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
1028402 วิทยาการคำนวณ 3 (2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 128

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1099401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 (300)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 5
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 133

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1099402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1)
1099402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 (300)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 139

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015731
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
25
36
61
15595
417
648
15731
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.