อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

"อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร"

อาจารย์กนกอร คำผุย

ประธานหลักสูตร
 • กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
อาจารย์ชัชญาภา เกตุวงศ์
กรรมการหลักสูตร
 • วท.ม. เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินท์ทรีย์ประยุกต์
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)
อาจารย์จารุณี เข็มพิลา
กรรมการหลักสูตร
 • วท.ม เทคโนโลยีพลังงาน
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร กองแก้ว
กรรมการหลักสูตร
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)
อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน
กรรมการหลักสูตร
 • วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • วท.บ. ชีวเคมี

ติดต่อเรา

Image
 • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015728
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
36
58
15595
414
648
15728
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.